Card image cap

دروس معارف اسلامی

1399-03-31

 

مطابق نامه معاونت محترم آموزش دانشگاه استان به شماره 120/ص-ه/1399  به تاریخ  1399/03/18   

مقرر گردید تمامی اساتید محترم گروه معارف اسلامی دانشگاه های آزاد اسلامی استان   8 نمره را در دروس دانشجویانی که در سامانه مجازی دانشگاهیان یا طرح ضیافت اندیشه دانشجویی که توسط دفتر نهاد مقام معظم رهبری استان برگزار گردید، اعمال کنند. 

همچنین اساتید معارف 12 نمره باقی مانده را با توجه به امتحان نهایی هر دانشجو اعمال کند .