شرایط و قوانین

شرایط ثبت نام و حضور در کلاس :

1- دروسی را انتخاب نمایید که در ترم های قبل در آن شرکت ننموده اید.

2- در انتخاب درس معارف و استاد آن دقت فرمایید. در صورت انتخاب اشتباه درس، افزایش نمره صورت نخواهد گرفت.

3- حضور خواهران محترم در کلاس هایی که در خوابگاه برگزار می گردد با پوشش مناسب الزامی است.

4- حضور حداقل 5 جلسه از 6 جلسه الزامی است. بدیهی است در صورت حضور کمتر از تعداد مذکور، افزایش نمره اعمال نخواهد شد.

5- هر دانشجو صرفاً مجاز به انتخاب یک درس از دروس معارف (برای افزایش نمره) می باشد.